โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ – [Cloned #2887]