โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕