โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

นที่ 8 กันยายน 2565 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนิพนธ์ บรรเทาทุก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้ให้การต้อนรับนายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยว ในการมอบทุนในครั้งนี้นายชัชวาช วาศ์จร ได้ให้การสนับสนุนทุนสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่มีความยากจนเพิ่มเติมอีกทุนละ 500 บาท อีก 17 ทุน ทางคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้