โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน กับ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)