โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ฝึกการอบรมภาศสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕