โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการ แถลงข่าว “สุนทรียแห่งความไพเราะ” วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)