โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานอนามัยโรงเรียน และครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนประจำชั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนMMR,dT,OPV และครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนเข้ารับ รับการฉีดวัคซีน (dT) เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบหมายให้ นางสาวธัญธิดา แก้วมิ่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนประจำชั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนMMR,dT,OPV และครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนเข้ารับ รับการฉีดวัคซีน (dT) เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เมื่อมีเด็กอยู่ร่วมกันจำนวนมาก โดย หน่วยบริการสาธารณสุข ตามสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในแนวทางการให้วัคซีน ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (Expanded Program on Immunisation ; EPI) ดำเนินการให้บริการที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยโรงพยาบาลฮอสพิทอล นครราชสีมา