โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕