โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าร่วมงานดนตรีเพื่อประชาชน