โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนปลูกต้นไม้