โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)