โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565