โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ สำหรับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3