โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)