โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗o ปีเทศบาล) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา