โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์