โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งความเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ โดยมีนางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา