โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนสาขาศิลปะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเหล็ก ผสมผสานกับวัสดุจากท้องถิ่น ดินด่านเกวียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย Mr.Roberto Giodani ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จากประเทศอิตาลี

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบหมายให้นางจุติพร จันทร์เผือก นำนักเรียนสาขาศิลปะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเหล็ก ผสมผสานกับวัสดุจากท้องถิ่น ดินด่านเกวียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย Mr.Roberto Giodani ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม จากประเทศอิตาลี และ
นายเดช นานกลาง ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสระบัว หอประชุมใหม่ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา