โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อม การปัจฉิมนิเทศ