โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์