โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น