โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าศึกษาตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ