โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันปัญหาโรคติดต่อในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูงานอนามัย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันปัญหาโรคติดต่อในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันการติดโรคติดต่อของนักเรียนในโรงเรียนและส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกัน โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และ นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)