โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”