โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ทัศนศึกษาตามโครงการการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่