โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่  24 กรกฎาคม 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยทางโรงเรียน ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานทางด้านวิชาการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง แผนงานการเรียนความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)