โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ โดยทางโรงเรียน ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานทางด้านวิชาการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง แผนงานการเรียนความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)