โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ตรวจคัดกรอง ATK ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น