โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)