โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานสัมมนาครูแนะแนว

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นางธนิดา ภูมิมาณัฐ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และ นายศิริพงษ์ มณีสว่าง หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมการจัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ ๘ และงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ ๑๗ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนและการรับเข้าศึกษาแก่ครูแนะแนว รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ระหว่างครูแนะแนวและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีการศึกษา
๒๕๖๗