โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566