โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งความเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และเป็นเยาวชนที่กีของชาติ
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา