โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา