โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education)