โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนการจัดการศึกษา