โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ติวความพร้อมในการทำข้อสอบ O-net ให้กับนักเรียน