โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปส่งผู้อำนวยการสถานศึกษา