โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 กลับทางชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) มอบหมายให้ คณะครูงานความสัมพันธ์กับชุมชนนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 กลับทางชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ เป็นคณะกรรมการในประเมิน ในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้ส่งนักเรียนนำเสนอในโปรเจคชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อต้อนรับคณะกรรมการในการประเมิน ณ ที่ทำการผู้นำชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์เมรี่