โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าร่วม NRRU OPEN House 2022