โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education)