โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ติวความพร้อมในการทำข้อสอบ O-net ให้กับนักเรียน