โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะทางวิชาภาษาไทย 32 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วัน ศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะทางวิชาภาษาไทย 32 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม คัดลายมือ อ่านข่าวในพระราชสำนักเเละการกล่าวสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา