โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครนครราชสีมาประจำปี 2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพุทธรัตน นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้มอบหมายให้นางสาววิลาสินี นคราวนากุล นำคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครนครราชสีมาประจำปี 2566 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล