โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 2การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย