โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน