โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี