โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมขับเคลื่อนสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลให้ความรู้แก่สถานศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และ นายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนายการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมขับเคลื่อนสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลให้ความรู้แก่สถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)