โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖