โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร