โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะด้านช่างยนต์และด้านช่างไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2565